Dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) istniejące w dniu 1 marca 2021 roku, w tym dniu utraciły moc prawną, a nowe dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) nie będą wydawane. Od dnia 1 marca 2021 roku moc prawną będą posiadać jedynie zapisy w rejestrze akcjonariuszy – prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami dematerializacji akcji


Informacja archiwalna

Zasady postępowania w sprawach akcjonariuszy
Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.

I. Zasady dokonywania zmian (aktualizacji danych osobowych, przeniesienia własności akcji lub ustanowienia obciążeń na akcjach) w Księdze Akcyjnej Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
 1. Aktualizacji danych osobowych dokonuje się na pisemny wniosek akcjonariusza, w którym akcjonariusz określa, jakie dane należy zaktualizować. W ten sam sposób dokonuje się zmian w zakresie ujawnienia w księdze akcyjnej obciążeń na akcjach.
 2. Przeniesienie własności akcji dokonuje się na pisemny wniosek osoby mającej prawo do własności akcji (przykładowego wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1). Do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające prawo do własności akcji oraz ewentualnie inne dokumenty towarzyszące.
 3. Do dokumentów stwierdzających prawo do własności akcji należą w szczególności:
 • umowa sprzedaży akcji zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 • umowa darowizny akcji zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku,
 • akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
 1. Do dokumentów towarzyszących zalicza się w szczególności:
 • Klauzulę informacyjną - Akcjonariusze (Załącznik nr 3),
 • prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku,
 • umowa o częściowy dział spadku (przykładowy wzór umowy stanowi Załącznik nr 2),
 • oświadczenie przedstawiciela ustawowego o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej lub o nie zawieszeniu, albo braku ograniczenia władzy rodzicielskiej (przykładowy wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4),
 • pełnomocnictwo do dokonania wymaganych czynności związanych z przeniesieniem własności akcji (przykładowy wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 5),
 • pełnomocnictwo ogólne
 1. Jeżeli wśród spadkobierców osoby uprawnionej jest osoba małoletnia, przy czynnościach zmierzających do przeniesienia własności akcji jest ona reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego (matkę lub ojca). Przedstawiciel ustawowy, przed dokonaniem czynności zmierzających do przeniesienia własności akcji na osobę małoletnią, składa oświadczenie, że na dzień zawarcia umowy "nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jego władza rodzicielska nie uległa zawieszeniu, ani nie została ograniczona wobec tego dziecka" albo postanowienie sądu opiekuńczego o ustanowieniu kuratora lub opiekuna i o zezwoleniu na dokonanie działu spadku.
II. Zasady dokonywania odpisów z Księgi Akcyjnej Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
 1. Warunkiem uzyskania odpisu jest uprzednie uiszczenie opłaty w wysokości kosztu jego sporządzenia, przelewem na rachunek bankowy FŁT-Kraśnik S.A. lub w kasie Spółki. Koszty wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawarte są w cenie odpisu.
 2. Koszt odpisu z Księgi Akcyjnej FŁT-Kraśnik S.A za jedną stronę odpisu formatu A-4 wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych) netto + 23% podatku VAT - brutto 6,15 zł (słownie: sześć złotych, 15/100gr).
 3. W przypadku wnioskowania przez akcjonariusza o odpis z Księgi Akcyjnej FŁT-Kraśnik S.A. zawierający informacje dotyczące jedynie wnioskodawcy opłata nie będzie pobierana.
III. Zasady postępowania w przypadku znacznego uszkodzenia, zniszczenia lub utracenia dokumentu akcji
 1. Wydanie duplikatu uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji wymaga jego umorzenia.
 2. Umorzenie dokumentu następuje w trybie przewidzianym dekretem z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20).
 3. Osoba składająca wniosek o wydanie duplikatu dokumentu akcji składa w Spółce oryginał prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu utraconego dokumentu lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.
IV. Informacje dodatkowe
 1. Brak aktualizacji danych adresowych przez akcjonariusza skutkować będzie tym, że wysłane pismo na adres wskazany w księdze akcyjnej, które nie zostanie odebrane przez akcjonariusza będzie miało skutek doręczenia.
 2. Dokumenty stwierdzające prawo własności akcji oraz dokumenty towarzyszące powinny być złożone przez wnioskodawcę w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 3. Wszelkie dokumenty sporządzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której strona jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej.
 4. Tekst dokumentów sporządzonych w języku obcym powinien zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 5. Akcjonariusze są uprawnieni do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Może to być pełnomocnictwo ogólne udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (zgodne z art. 99 §2 Kodeksu cywilnego) lub pełnomocnictwo upoważniające do dokonania poszczególnych czynności. Na pełnomocnictwie powinien znajdować się podpis mocodawcy poświadczony notarialnie.