Aktualizacja informacji wg. stanu prawnego na 1 marca 2021 roku

Od dnia 1 marca 2021 roku obowiązują przepisy dotyczące tak zwanej dematerializacji akcji w stosunku do akcjonariuszy Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. Zasada ta dotyczy również wszystkich innych spółek akcyjnych.
Dematerializacja akcji polega na zastąpieniu papierowej wersji dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) zwane dalej akcjami, zapisem elektronicznym w systemie informatycznym, w ramach tzw. rejestru akcjonariuszy, który dla FŁT-Kraśnik S.A. od dnia 1 marca 2021 roku prowadzi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie.
Zasady obsługi Akcjonariuszy zostały przez PKO BP BM określone w Regulaminie rejestru akcjonariuszy Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, który jest dostępny na stronie Banku w zakładce "Informacje dla akcjonariuszy". Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziecie Państwo po linkiem:  www.bm.pkobp.pl/era

Akcjonariusze, którzy nie złożyli akcji (nie ujawnili się); przed dniem 1 marca 2021 roku, nie są uwzględniani w rejestrze akcjonariuszy. Ich akcje są jednak nadal ważne do dnia 1 marca 2026 roku, kiedy to akcje w formie papierowej stracą moc dowodową.
W praktyce oznacza to, że akcjonariusze, którzy nie złożyli dokumentów akcji w spółce do dnia 1 marca 2021 r., nie będą obsłużeni jako akcjonariusz spółki w PKO BP BM. W takim przypadku, należy skontaktować się ze Spółką i złożyć dokumenty akcji w Spółce. Spółka po weryfikacji przekaże stosowane informacje do PKO PP BM, który ujawni akcjonariusza w Rejestrze.
Podobnie spadkobierca/spadkobiercy powinni zgłosić się do spółki z dokumentami akcji i dokumentami poświadczającymi nabycie spadku, w tym z umową działu spadku, jeśli z dokumentów spadkowych nie wynika wprost wskazanie który ze spadkobierców w wyniku działu spadku objął konkretną liczbę akcji, w celu weryfikacji ich uprawnień jako akcjonariuszy spółki.

Tym samym nieaktualne są obecnie zasady postępowania w sprawach akcjonariuszy Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. ujawnione pod linkiem http://www.flt.krasnik.pl/dla-akcjonariuszy/zasady-postepowania
W celu ujawnienia akcji należy zgłosić się osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika w siedzibie Spółki ul. Fabryczna 6, 23-204 Kraśnik, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00÷15:00.

Podstawa prawna:

  • obowiązujące od 1 marca 2021 r. przepisy art. 328/1 – art. 328/15 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."),
  • ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288, poz. 875 i poz. 1086.)