FŁT- Kraśnik S.A. oferuje usługi unieszkodliwiania  odpadów płynnych, które są realizowane w przyzakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych.
Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów - decyzja DŚ.III.7244.15.2019.RSI z dnia 25.02.2020 r. mechaniczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków FŁT-Kraśnik S.A. przyjmuje do unieszkodliwianie odpady o następujących kodach:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1

09 01 01*

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

2

11 01 05*

Kwasy trawiące

3

11 01 06*

Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05

4

11 01 07*

Alkalia trawiące

5

11 01 11*

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

6

11 0113*

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

7

12 01 09*

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców

8

12 03 01*

Wodne ciecze myjące

9

13 05 02*

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

10

16 06 06*

Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

11

19 09 06*

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

Szczegółowe informacje o zasadach realizacji oferowanych usług pod numerem telefonu: 818257628.