13 października 2023 r.
Zarząd FŁT-Kraśnik S.A. uchwałą Z/X/65/2023 z dnia 13 października 2023 r. wprowadził do stosowania Zmianę Taryfy dla energii elektrycznej. Zmiana obowiązuje od 1 października 2023 roku.


25 września 2023 r.
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 roku (Dz. U. 2023 Poz. 1847), cytat:
"§ 50b.1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną w rozliczeniach za 2023 r. z odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym obniża wyliczoną kwotę należności o kwotę równą 12% iloczynu średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 2022 r., na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704 i 1785) dla grupy taryfowej G11, oraz wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh, w przypadku gdy dany odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym:
1) w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2023 r. a dniem 30 września 2023 r. zmniejszył zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95% zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2022 r. a dniem 30 września 2022 r.
lub
2) zweryfikował i potwierdził poprawność swoich danych znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną,
lub
3) wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym,
lub
4) wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez to przedsiębiorstwo,
lub
5) jest prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
lub
6) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

2. Obniżenie, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną stosuje w stosunku do każdego punktu poboru energii odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym."


8 grudnia 2021 r.
Zarząd FŁT-Kraśnik S.A. uchwałą Z/X/23/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. wprowadził do stosowania Taryfę dla energii elektrycznej. Zapisy Taryfy oraz ceny i opłaty w niej zawarte obowiązują od 1 stycznia 2022 roku.


7 grudnia 2020 r.
Zarząd FŁT-Kraśnik S.A. uchwałą Z/IX/46/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. wprowadził do stosowania w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Taryfę dla energii elektrycznej. Ceny energii elektrycznej oraz opłaty określone w Taryfie są obniżone w stosunku do obowiązujących w 2020 roku.


18 grudnia 2019 r.
Zarząd FŁT-Kraśnik S.A. uchwałą Z/IX/85/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. wprowadził Taryfę dla energii elektrycznej. Zapisy Taryfy i ceny w niej zawarte obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 roku.


6 września 2019 r.
Zarząd FŁT-Kraśnik S.A. uchwałą Z/IX/55/2019 z dnia 4 września 2019 r. zaktualizował Taryfę dla energii elektrycznej dostosowując jej zapisy oraz ceny do aktualnego stanu prawnego, a w szczególności do wymogów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538 z późn. zm.).
Zapisy Taryfy i ceny w niej zawarte obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 roku.