Realizując obowiązek wynikający z przepisów prawa energetycznego art. 5 ust. 6c dotyczący informowania klientów o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń FŁT-Kraśnik S.A. przedstawia poniższe informacje.

Co to jest efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Środki poprawy efektywności energetycznej.

 • Realizacja przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;
 • Wymiana eksploatowanych urządzeń, instalacji lub pojazdów na urządzenia charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, lub ich modernizacja;
 • Nabycie urządzeń, instalacji lub pojazdów, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 • Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. Z 2020 r. poz. 22, 284 i 412);
 • Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 222 z 29.08.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 325 z 20.12.2018, str. 18 i Dz. Urz. UE L 288 z 03.09.2020, str. 29), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMSA) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);
 • Realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412)

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

 1. Izolacja instalacji przemysłowych;
 2. Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 3. Modernizacja lub wymiana:
   • Oświetlenia,
   • Urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych, lub telekomunikacyjnych, lub informatycznych,
   • Lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,
   • Modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego.
 4. Odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
 5. Ograniczenie strat:
   • Związanych z poborem energii biernej,
   • Sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
   • Na transformacji,
   • W sieciach ciepłowniczych,
   • Związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych.
 6. Stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne
- przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

 1. Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 2. Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w pkt 1, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 3. Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w pkt 1,
 4. Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

System zarządzania środowiskowego

- oznacza część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, czynności planowania, zakres odpowiedzialności, praktyki, procedury, procesy i zasoby służące rozwijaniu, wdrażaniu, osiąganiu, przeglądowi i utrzymaniu polityki środowiskowej oraz zarządzaniu aspektami środowiskowymi.

Więcej informacji znajdziesz w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Przedsięwzięcia niskoemisyjne

- przedsięwzięcia, których przedmiotem jest przygotowanie i realizacja ulepszenia, w wyniku którego następuje:

 1. Wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne, lub urządzeń, lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach,
 2. Likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne, lub urządzeń, lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych.

Charakterystyka techniczna efektywnych energetycznie urządzeń.

Jak rozpoznać efektywność energetyczną urządzeń?

Czytaj Etykiety

Etykieta energetyczna zawiera informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii, poziomie hałasu. W Unii Europejskiej muszą w nią być zaopatrzone urządzenia AGD oraz źródła światła.
System etykiet efektywności energetycznej wprowadziła unijna dyrektywa ELD 92/75/WE, która od lipca 2011 roku została zastąpiona przez dyrektywę 2010/30/UE. Na podstawie obu dyrektyw powstały akty wykonawcze dla poszczególnych grup sprzętu. W 2021 roku zmieniają się oznakowania na etykietach.
od 1 marca 2021 r. obowiązują etykiety energetyczne dla 5 grup produktowych tj. lodówki, zamrażarki, urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej (np. szafy chłodnicze w supermarketach), pralki, pralko-suszarki, zmywarki do naczyń oraz telewizory i monitory (wyświetlacze elektroniczne o powierzchni powyżej 100 cm 2 ), od 1 września 2021 r. zaczną obowiązywać dla źródeł światła czyli oświetlenia.
Co nowego jest na etykietach energetycznych?

Skala

Od A do G.
Kolory pozostają, klasa A jako zielona najbardziej efektywna, klasa G - czerwona jako najbardziej energochłonna.

Kod QR (fotokod)

Prawy górny róg etykiety
Baza danych będzie zawierała dodatkowe informacje o wszystkich etykietowanych produktach. Będzie można się do niej dostać skanując kod QR za pomocą smartfona.

Piktogramy

Większość ikon pokazujących funkcję produktu pozostanie bez zmian. Jednak niektóre piktogramy będą nieco zmienione i przybędzie kilka nowych (np. klasa efektywności wirowania pralki oznaczona klasa od A do D, oznaczenie efektywności energetycznej w trybie HDR dla telewizor w ponieważ w tym trybie jest zużywane więcej energii niż w trybie standardowym).

kWh

Zużycie energii w zależności od produktu wyrażone w kWh, w Wh/rok, w kWh/1000h, w kWh/100 cykli.

Klasy efektywności energetycznej

Powrót do zamkniętej skali klas efektywności energetycznej, czyli od klasy A do G – aby pogłębić świadomość konsumencką i ułatwić porównywanie produktów.
Po przeskalowaniu, w zależności od grupy produktowej, pierwsza klasa efektywności energetycznej pozostałaby klasą pustą, bądź też dwie pierwsze klasy. W praktyce oznacza to, że na początku, po przeskalowaniu klasa B lub C byłyby klasami najbardziej efektywnymi energetycznie, które byłyby dostępne na rynku.

Tabela źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Więcej informacji znajdziesz

 • W obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
 • Na stronach internetowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
 • Na stronach internetowych Ministerstwa Aktywów Państwowych,
 • Na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki,
 • Na stronach internetowych Jednostek Sektora Publicznego, na przykład stronie internetowej Gminy.