29 kwiecień 2022
Taryfa OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4211.1.2022.TSi z dnia 26 kwietnia 2022 r. zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Taryfę wprowadza się do stosowania od 1 czerwca 2022 r.


22 kwiecień 2022
Zamknięty system dystrybucyjny

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak: DRE.WOSE.4711.14.3.14.2021.AB z dnia 13 kwietnia 2022 r. stwierdził, że system dystrybucyjny na ograniczonym obszarze zakładu przemysłowego Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A., położonego w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6 jest zamkniętym systemem dystrybucyjnym, na okres od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2030 r.
Decyzja Prezesa URE stwierdzająca ZSD


25 marca 2022
Zasady przyłączania mikroinstalacji po 1.04.2022 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2376), wprowadzającej z dniem 1 kwietnia 2022 r. zmiany w zasadach rozliczania prosumentów energii odnawialnej, FŁT-Kraśnik S.A. (OSD) przedstawia informacje w zakresie obsługi przyłączania mikroinstalacji

 1. Rozliczanie przyszłego prosumenta w systemie opustowym*, przez sprzedawcę energii elektrycznej, możliwe jest pod warunkiem złożenia do OSD, w terminie do 31 marca 2022 r. włącznie, poprawnego i kompletnego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji (dalej "zgłoszenie").
 2. Za datę skutecznego złożenia zgłoszenia do OSD, wskazanego w pkt. I, uznaje się:
  • datę wpływu do OSD - w przypadku złożenia zgłoszenia w postaci papierowej,
  • datę rejestracji przez systemy informatyczne OSD - w przypadku złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej.
 3. W przypadku, gdy zgłoszenie złożone do OSD przez prosumenta w terminie do dnia 31 marca 2022 r. będzie niekompletne lub niepoprawne, prosument zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli w ww. terminie prosument udzieli odpowiedzi na wezwanie, zawierającej wymagane uzupełnienia i korekty, w wyniku czego zgłoszenie będzie kompletne i poprawne, to prosument będzie mógł być rozliczany w systemie opustowym*.
 4. Prosument, który w terminie wskazanym w wezwaniu o którym mowa w pkt 3 nie złoży kompletnego i poprawnego zgłoszenia, z uwzględnieniem wymaganych uzupełnień i korekt, straci możliwość skorzystania z systemu opustowego* i będzie mógł być rozliczany w systemie net-biling**.
 5. Modernizacja mikroinstalacji przyłączonej do sieci OSD, a w szczególności zmiana mocy mikroinstalacji (maksymalnie do mocy 50 kW), nie wpływa na zmianę sposobu rozliczania.
 6. Prosument ma obowiązek poinformować OSD, w formie zgłoszenia, o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji (maksymalnie do mocy przyłączeniowej obiektu) w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

* system opustowy - system rozliczeń prosumentów polegający na bezgotówkowym rozliczeniu ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

 • większej niż 10 kW -  w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
 • nie większej niż 10 kW - w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

** system net-biling - system rozliczeń prosumentów polegający na rozliczeniu wartości (nie ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez prosumenta energii odnawialnej wobec wartości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne. Wartość energii wprowadzonej do sieci ustalana jest na podstawie rynkowych cen energii, a wartość energii pobranej z sieci na podstawie ceny sprzedaży energii przez sprzedawcę dla tego prosumenta.


25 stycznia 2022
Zmiana wzorów dokumentów dla zgłoszenia mikroinstalacji

FŁT-Kraśnik S.A. informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym, w którym wprowadzono nowy wzór dla „Wniosków / Zgłoszeń mikroinstalacji” dostosowaliśmy dotychczasowe dokumenty. Nowe dokumenty zostały opublikowane na stronie www: https://flt.krasnik.pl/uslugi/dystrybucja-energii-elektrycznej/do-pobrania
Od 29 stycznia 2022 r. dokumenty w formie papierowej będą przyjmowane wyłącznie na nowych wzorach.


23 grudnia 2021
Informacja o nowych stawkach opłaty OZE i kogeneracyjnej oraz opłaty mocowej obowiązujących w 2022 roku.

Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, mają obowiązek stosować w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi następujące stawki opłat: OZE, kogeneracyjną i mocową, niezależnie od faktu, czy do tego czasu zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca te opłaty:

 1. stawkę opłaty OZE w wysokości 0,90 zł/MWh, wskazaną w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 66/2021, z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2022;
 2. stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 4,06 zł/MWh, wskazaną w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2185 );
 3. stawki opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości, określonej w art. 11 b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1874, z późn.zm.);
 4. stawki opłaty mocowej wskazanej w Informacji Prezesa URE Nr 56/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2022:

1)  dla odbiorców końcowych wymienionych w art. 89a ust. 1 pkt 1)  ustawy o rynku mocy zużywających rocznie:

 1. poniżej 500 kWh energii elektrycznej - w wysokości 2,37 zł na miesiąc;
 2. od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej - w wysokości 5,68 zł na miesiąc ;
 3. powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej - w wysokości 9,46 zł na miesiąc;
 4. powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej - w wysokości 13,25 zł na miesiąc;

2)  dla odbiorców końcowych innych niż wymienieni w art. 89a ust. 1 ustawy o rynku mocy,  stawkę opłaty mocowej w wysokości 0,1026 zł/kWh.


5 lipiec 2021

Zmiana Taryfy OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4211.4.2021.TSi z dnia 30 czerwca 2021 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Zmianę wprowadza się do stosowania od 1 sierpnia 2021 r.


31 grudzień 2020 rok
Informacja o nowych stawkach opłaty OZE i kogeneracyjnej oraz opłaty mocowej obowiązujących w 2021 roku

Informujemy, że do czasu wejścia w życie zmian w taryfie dla dystrybucji energii elektrycznej w roku 2021 stosowana będzie taryfa dotychczasowa, z uwzględnieniem poniższych nowych stawek opłaty OZE i kogeneracyjnej oraz opłaty mocowej.

 • stawki opłaty OZE, która będzie stosowana w wysokości wynikającej z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 62/2020, z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2021 (informacja w załączeniu);
 • stawki opłaty kogeneracyjnej, która będzie stosowana w wysokości wynikającej z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok kalendarzowy 2021 (Dz.U. z 2020 r., poz. 2067) (informacja w załączeniu);
 • stawek opłaty mocowej, które będą stosowane w wysokości wynikającej z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020, z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021 wydanej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 247) (informacja w załączeniu)

O stosowaniu nowych stawek na rok 2021 r. informował również Urząd Regulacji Energetyki między innymi w komunikacie z dnia 16.12.2020 r., gdzie wskazano obowiązek stosowania w rozliczeniach podanych wyżej nowych stawek niezależnie od faktu, czy do tego czasu zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca te opłaty.

Ważne informacje do pobrania:


27 październik 2020
Taryfa OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4211.3.2020.TSi z dnia 21 października 2020 r. zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Taryfę wprowadza się do stosowania od 1 grudnia 2020 r.


12 lutego 2020
Zmiana Taryfy OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4211.1.2020.MSz2 z dnia 10 lutego 2020 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Zmianę wprowadza się do stosowania od 1 stycznia 2020 r.


23 lipiec 2019
Taryfa OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4211.4.2019.MSz2 z dnia 18 lipca 2019 r. zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Taryfę wprowadza się do stosowania od 2 sierpnia 2019 r.


28 luty 2019

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4211.2.2019.TSi z dnia 27 lutego 2019 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Zmiana w zakresie stawek opłaty przejściowej i opłaty OZE obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, natomiast stawka opłaty kogeneracyjnej obowiązuje od 25 stycznia 2019 roku.


4 październik 2018

Zmiana decyzji Prezesa URE w sprawie wyznaczenia FŁT-Kraśnik S.A. operatorem systemu dystrybucyjnego
Prezes URE decyzją DRE.WOSE.4711.15.3.2018.MFr z dnia 25 września 2018 r. zmienił termin na jaki FŁT-Kraśnik S.A. została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i wydłużył go do 31 grudnia 2030 r.


26 kwiecień 2018
Taryfa OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4211.4.2017.2018.TSi z dnia 24 kwietnia 2018 r. zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Taryfa obowiązuje od 1 czerwca 2018 r.


03 marzec 2018

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OLB.4111.33.2017.2018.MFu z dnia 08 marca 2018 r. zmienił decyzję dotyczącą koncesji udzielonej FŁT-Kraśnik S.A. na dystrybucję energii elektrycznej w zakresie okresu jej obowiązywania. Po zmianie koncesja obowiązuje do 31 grudnia 2030 r.


14 grudzień 2017
Zmiana taryfy OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4211.4.2017.TSi z dnia 12 grudnia 2017 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.


14 grudzień 2016
Taryfa OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4211.2.2016.TSi z dnia 13 grudnia 2016 r. zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT - Kraśnik S.A. Taryfa obowiązuje od 1 stycznia 2017r.


5 styczeń 2016
Opłata OZE

Z dniem 31 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne. W myśl art. 3 tej ustawy opłata OZE, której stawka określona została w pkt. 7.3. Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. stosowana będzie w rozliczeniach z odbiorcami od 1 lipca 2016r.


17 grudzień 2015
Taryfa OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB-4211-5(8)/2015/591/XII/TSi z dnia 17 grudnia 2015 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT - Kraśnik S.A. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016r.


20 lipca 2015
Taryfa OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB-4211-2(13)/2015/591/XII/TSi z dnia 15 lipca 2015 r. zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT - Kraśnik S.A. Taryfa obowiązuje od 1 sierpnia 2015r.


12 grudzień 2014
Zmiana taryfy OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB-4211-6(4)/2014/591/XI/TSi z dnia 11 grudnia 2014 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015r.


21 stycznia 2014
Taryfa OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB-4211-3(9)/2013/2014/591/XI/TSi z dnia 17 stycznia 2014 r. zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Taryfa obowiązuje od 1 lutego 2014r.


17 grudnia 2013
Wysokość opłaty przejściowej w 2014 r.

Informujemy o zmianie wysokości opłaty przejściowej. Zmiana zaczyna obowiązywać z dniem 1 stycznia 2014r.


17 grudnia 2012
Zmiana taryfy OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB-4211-4(4)/2012/591/X/TS z dnia 13 grudnia 2012 r zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2013r.


7 sierpnia 2012
Taryfa OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB-4211-2(13)/2012/591/X/TS z dnia 7 sierpnia 2012 r. zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Taryfa obowiązuje od 1 września 2012r.


1 kwietnia 2011
Taryfa OSD na rok 2011 została zatwierdzona

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB-4211-3(12)/2010/2011/591/IX/WG z dnia 9 lutego 2011 r. zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Taryfa obowiązuje od 30 marca 2011r.


1 kwietnia 2011
Zmiana taryfy OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB-4211-1(6)/2011/591/IX/WG z dnia 7 marca 2011 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2011r.