Kraśnik dnia 30 maja 2023 roku

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik Spółka Akcyjna, 23-204 Kraśnik, ul. Fabryczna 6, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, z możliwością kontynuacji przetargu w formie przetargu ustnego, na:
sprzedaż prawa własności budynku hotelu robotniczego wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu nr ewidencyjny 127 i prawa własności działki nr ewidencyjny 128/23 o łącznym obszarze 2866 m^2, położonych w Kraśniku przy ul. Wyszyńskiego nr 5, wchodzących w skład majątku trwałego Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A., dla których to nieruchomości prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Kraśniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste KW LU1K/00081676/0 i LU1K/00089953/2.

Cena wywoławcza: 2 628 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy zł) plus podatek VAT 23 % - brutto 3 232 440 (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące, czterysta czterdzieści zł).
Wadium: 32 324,00 (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote).
Postąpienie: 3 232,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote) – w przypadku kontynuacji przetargu w formie przetargu ustnego.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A., w Kraśniku, przy ul. Fabrycznej 6, w sali konferencyjnej w biurowcu głównym Spółki, w dniu 29 czerwca 2023 roku o godzinie 12:00.
Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. jest jednocześnie prowadzącym przetarg.
Jedynym kryterium przetargu będzie uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży.
Przedmiot przetargu można oglądać oraz zasięgać o niej szczegółowych informacji w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku, w godz. od 8:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Przewodniczącym Komisji Przetargowej Panem Jackiem Jurakiem, nr telefonu 697 620 027.
Sprzedaż nie obejmuje instalacji fotowoltaicznej znajdującej się na dachu budynku.
Instalacja zostanie usunięta na koszt FŁT-Kraśnik S.A. przed wydaniem nabywcy przedmiotu przetargu.
Warunki przetargu określa niniejsze ogłoszenie oraz regulamin przetargu.
Regulamin przetargu a także wzory dokumentów, które należy złożyć u prowadzącego przetarg, dostępne są w siedzibie Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. w Biurze Obsługi Zarządu i Kadr zlokalizowanym na parterze biurowca głównego, w dni robocze (od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 15:00) oraz na stronie internetowej pod adresem www.flt.krasnik.pl
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, zarówno krajowe jak i zagraniczne, które:

 • w terminie do 26 czerwca 2023 roku wpłacą wadium w ustalonej powyżej wysokości w formie przelewu na rachunek bankowy Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.: PKO BP S.A. 16 1020 3147 0000 8102 0062 9634,
 • złożą w terminie do dnia 26 czerwca 2023 roku do godziny 15:00 osobiście w siedzibie prowadzącego przetarg, w kancelarii ogólnej znajdującej się w holu biurowca głównego, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Przetarg na sprzedaż budynku hotelu robotniczego wraz z prawem do gruntu w dniu 29 czerwca 2023 roku” lub za pośrednictwem poczty następujące dokumenty:
 1. pisemną ofertę przetargową oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu – wg wzoru załączonego do ogłoszenia,
 2. dokumenty określone w § 7 ust. 1 lit. a) – g) regulaminu przetargu, z zastrzeżeniem, że w zakresie dokumentów określonych w § 7 ust. 1 lit. e) dopuszcza się złożenie wydruku z CEIDG lub wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego,
 3. dowód wpłaty wadium.

W przypadku złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty, za datę złożenia uznaje się datę wpływu do kancelarii ogólnej prowadzącego przetarg.
Za datę wpłaty wadium uważa się datę obciążenia rachunku bankowego FŁT-Kraśnik S.A. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium przepada na rzecz Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. w przypadku:

 • uchylania się przez oferenta, którego oferta cenowa została wybrana od zawarcia umowy sprzedaży aktywa trwałego,
 • odmowy podpisania protokołu z przebiegu przetargu przez oferenta, którego oferta cenowa uzyskała przybicie - w przypadku kontynuacji przetargu wformie przetargu ustnego,
 • żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej zbywanego aktywa trwałego.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu, których oferty nie zostały wybrane lub w przypadku kontynuacji przetargu w formie przetargu ustnego nie uzyskały przybicia, w przypadku zakończenia przetargu bez wyłonienia zwycięzcy lub w przypadku unieważnienia przetargu zostanie oferentom zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Nabywca, który nie zapłaci ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia i wpłacone wadium. Cenę nabycia należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.:
PKO BP S.A. 16 1020 3147 0000 8102 0062 9634.

Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego FŁT-Kraśnik S.A.
Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi za protokołem zdawczo-odbiorczym, po zapłaceniu ceny nabycia, oraz po podjęciu uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy FŁT-Kraśnik S.A., co nastąpi nie wcześniej niż 29 czerwca 2023 roku i po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego.
Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży, a w szczególności koszty opłat notarialnych, sądowych oraz podatków ponosi oferent, którego oferta cenowa została wybrana lub uzyskała przybicie.
W przypadku gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w przetargu będzie podmiot zagraniczny, przedkładane przez niego dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Zastrzega się prawo do:

 • odstąpienia od przetargu do momentu jego rozpoczęcia bez podania przyczyn,
 • zakończenia przetargu w każdym czasie bez wyłonienia zwycięzcy,
 • kontynuacji przetargu w formie przetargu ustnego,
 • zmiany regulaminu przetargu, bez podania przyczyn.