Informacja wg stanu prawnego na 28.02.2021

Od dnia 1  marca 2021 roku obowiązywać będzie zasada tzw. dematerializacji akcji przysługujących akcjonariuszom Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. Zasada ta dotyczy nie tylko FŁT-Kraśnik S.A. ale wszystkich spółek akcyjnych.
Dematerializacja akcji polegać będzie na zastąpieniu papierowej wersji dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) zapisem elektronicznym w systemie informatycznym, w ramach tzw. rejestru akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzić będzie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.
Od dnia 1 marca 2021 roku akcje nie będą mogły mieć formy papierowego dokumentu. Dla akcjonariuszy zmiana ta nie będzie miała wpływu na stan posiadania akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Każdy akcjonariusz będzie miał nadal tę samą liczbę akcji, o tej samej wartości nominalnej, co dotychczas.
O miejscu i terminie, od którego dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) będą mogły być składane, Zarząd FŁT-Kraśnik S.A. poinformuje akcjonariuszy 5-krotnie, po raz pierwszy we wrześniu 2020 r. Kolejne wezwania będą dokonywane w odstępie nie dłuższym niż miesiąc ani nie krótszym niż dwa tygodnie. Dokumenty akcji będzie można składać w Spółce nie wcześniej niż od dnia 8 października 2020 roku.
Zawiadomienia te będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a dodatkowo stosowna informacja będzie każdorazowo ukazywać się na stronie internetowej spółki pod adresem www.flt.krasnik.pl/dla-akcjonariuszy
Wraz ze złożeniem dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) akcjonariusz uzyska pisemne potwierdzenie złożenia dokumentu.
Prosimy akcjonariuszy - mając na uwadze zasadność sprawnego zapewnienia wpisów w rejestrze akcjonariuszy, aby dokumenty akcji zostały złożone nie później niż do końca lutego 2021 roku. Nie istnieje potrzeba składania dokumentów niezwłocznie po ogłoszeniu.

Informacje dodatkowe

Jeżeli akcjonariusz będzie chciał potwierdzić swoje uprawnienia do akcji, na jego wniosek Biuro Maklerskie wskazane powyżej wyda dokument - tzw. imienne świadectwo rejestrowe, w którym potwierdzi m.in. liczbę akcji przysługujących akcjonariuszowi i ich wartość nominalną. Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument świadectwa rejestrowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania.
Dokument ten będzie wskazywał cel wystawienia świadectwa oraz termin jego ważności w ciągu którego to terminu obowiązywał będzie zakaz zbycia akcji.
Jeżeli akcjonariusz będzie chciał wykazać prawo do akcji w celu np. ich sprzedaży, darowizny itp., na jego żądanie Biuro Maklerskie wyda w formie pisemnej lub elektronicznej aktualną informację z rejestru akcjonariuszy.
Dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) istniejące w dniu 1 marca 2021 roku, w tym dniu utracą moc prawną, a nowe dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) nie będą wydawane.
Od dnia 1 marca 2021 roku moc prawną będą posiadać jedynie zapisy w rejestrze akcjonariuszy.
Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn akcjonariusz nie złoży dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) przed dniem 1 marca 2021 roku, nie pozbawi go to praw do akcji i możliwości wpisania akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy.
Wyjaśniamy jednak, że termin ten jest ograniczony czasowo - moc dowodowa dokumentów akcji wygaśnie z dniem 1 marca 2026 roku.
Wyjaśniamy jednocześnie, że zbycie akcji przed 1 marca 2021 roku wymaga wydania dokumentu akcji i zgłoszenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej (art. 341 k.s.h.).
Oznacza to, że po złożeniu w FŁT-Kraśnik S.A. dokumentu akcji (odcinka zbiorowego) aż do 1 marca 2021 roku nie będzie możliwa sprzedaż akcji.

Podstawa prawna:
  • obowiązujące od 1 marca 2021 r. przepisy art. 328¹ - art. 328¹⁵ Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."),
  • ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 288, poz. 875 i poz. 1086.)