C. Przyłączenie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)

3. Modernizacje

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 4 ust. 1 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/1447 ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (zwanym NC HVDC), a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 08.09.2019 r., FŁT-Kraśnik S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z objęciem wymogami kodeksu NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego.
Procedura objęcia istniejącego systemu wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela systemu wysokiego napięcia prądu stałego lub modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz po stronie FŁT-Kraśnik S.A., prowadzących do wydania decyzji w sprawie objęcia istniejącego systemu wysokiego napięcia prądu stałego lub modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami kodeksu NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń.
Zestawienie procedury i stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej: