A. Przyłączenie jednostek wytwórczych (NC RfG)

6. Certyfikacja jednostek wytwórczych

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 41 ust. 3a Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019 r., FŁT-Kraśnik S.A. przedkłada dokument "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych", związany z zasadami certyfikacji przyłączanych modułów wytwarzania energii, a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu C i D modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.
Dokument ten reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci jednostek wytwórczych. Dokument wprowadza od 01.07.2020 r. wzorzec Deklaracji zgodności, którego stosowanie dopuszczono w miejsce certyfikatów w okresie przejściowym do dn. 27 kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentu znajdują się pod linkiem: http://www.ptpiree.pl/aktualnosci/2020-03-27
Zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Dz.U. z 2019 poz. 544 z późniejszymi zmianami, zgodnie z Art. 4 pkt. 6 ww. ustawy deklaracja zgodności jest oświadczeniem producenta, instalatora lub ich upoważnionego przedstawiciela albo prywatnego importera, na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami. Dodatkowo zgodnie z zapisami Procedury Wykorzystania Certyfikatów w Procesie Przyłączenia deklaracja zgodności może być wystawiona przez dostawcę w rozumieniu PN-EN ISO/IEC 17050-1.
W związku z powyższym dopuszcza się aby deklaracja zgodności dla modułów wytwarzania energii była wystawiona przez:

  • Producenta
  • Instalatora
  • Upoważnionego przedstawiciela producenta
  • Importera

Na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z NC RfG oraz Wymogami Ogólnego Stosowania wynikającymi z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci NC RfG. Procedura certyfikacji jednostek wytwórczych obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie FŁT-Kraśnik S.A., prowadzących do właściwego wykorzystania certyfikatów modułów wytwarzania energii.
Zestawienie procedury i stosownego załącznika (do pobrania) znajduje się poniżej: