A. Przyłączenie jednostek wytwórczych (NC RfG)

2. Pozwolenie na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A, B, C

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 29 ust. 2 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 27.04.2019 r., FŁT-Kraśnik S.A. procedury i wzory dokumentów, związane z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie dla przyłączanych modułów wytwarzania energii typu A, B i C*, a także funkcjonujących modułów wytwarzania energii typu C modyfikowanych w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie.
Procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A, B i C obejmują zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela zakładu wytwarzania oraz po stronie FŁT-Kraśnik S.A., prowadzących do pozyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii.
Wykaz stosownych procedur i dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej:

*Podział modułów wytwarzania energii:

Wartość mocy maksymalnej, do której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu:

A

B

C

D

Poniżej 0,2 MW

0,2 MW

10 MW

75 MW**

** Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. d Rozporządzenia (UE) 2016/631 do typu D zaliczać się będą także wszystkie moduły wytwarzania energii, bez względu na ich moc maksymalną, jeśli napięcie w punkcie ich przyłączenia ma wartość co najmniej 110 kV.