Polityka prywatności

Do pobrania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku (23-204), ul. Fabryczna 6 (zwana dalej Administratorem).

Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę poprzez monitoring wizyjny, przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od momentu rejestracji nagrania.

Kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) przekazujemy: firmie, która świadczy usługi ochrony mienia. podmiotom, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
  3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi Danych Osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi;
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO lub powództwa do sądu powszechnego;
  6. prawo wymienione w pkt a) - d) powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany powyżej) lub poprzez kontakt z Fabryką Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. (adres podany powyżej, z dopiskiem: "Ochrona danych osobowych").