Polityka prywatności

Do pobrania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku (23-204), ul. Fabryczna 6 (zwana dalej Administratorem).

Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu najmu budynków i pomieszczeń, najmu pokoi w hotelu i ośrodkach wczasowych,  przez okres 5 lat poczynając od 1 stycznia roku następującego po roku ich wytworzenia.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego lub przedawnienia roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony mienia poprzez monitoring wizyjny, przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od momentu rejestracji nagrania.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy.

Kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, a także innym podmioty zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi Danych Osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
  6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO lub powództwa do sądu powszechnego;
  7. prawo wymienione w pkt a) - e) powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany powyżej) lub poprzez kontakt z Fabryką Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. (adres podany powyżej, z dopiskiem: "Ochrona danych osobowych").