Polityka prywatności

Do pobrania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku (23-204), ul. Fabryczna 6 (zwana dalej Administratorem).

Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu:

 1. prowadzenia ewidencji zatrudnionych osób zgodnie z umową zleceniem, przez okres 50 lat od momentu rozwiązania umowy zlecenia, a w przypadku ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń po dniu 31 grudnia 2018 r. przez okres 10 lat;
 2. prowadzenia rozliczeń ze zleceniobiorcami, naliczanie potrąceń, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, przez okres 50 lat od momentu rozwiązania umowy zlecenia, a w przypadku ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń po dniu 31 grudnia 2018 r. przez okres 10 lat;
 3. prowadzenia rozliczeń z osobami świadczącymi pracę w oparciu o umowę o dzieło w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, przez okres 5 lat poczynając od 1 stycznia roku następującego po roku ich wytworzenia;
 4. prowadzenia ewidencji zwolnień lekarskich zleceniobiorców, przez okres 50 lat od momentu rozwiązania umowy zlecenia, a w przypadku ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń po dniu 31 grudnia 2018 r. przez okres 10 lat;
 5. zgłoszenia zleceniobiorcy i członków jego rodziny do ZUS oraz ich aktualizacja, przez okres 50 lat od momentu rozwiązania umowy zlecenia, a w przypadku ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń po dniu 31 grudnia 2018 r. przez okres 10 lat;
 6. przechowywania dokumentacji związanej z chorobą zawodową, przez okres 25 lat od momentu ujawnienia w rejestrze;
 7. ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, przez okres 10 lat od momentu zatwierdzenia karty wypadku przy pracy, a w przypadku wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych przez okres 25 lat;
 8. prowadzenia ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych zgodnie z umową zleceniem, przez okres 50 lat od momentu rozwiązania umowy zlecenia, a w przypadku ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń po dniu 31 grudnia 2018 r. przez okres 10 lat;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu:

 1. ochrony mienia firmy poprzez system przepustkowy (wizerunek zleceniobiorcy/osoby zatrudnionej w oparciu o umowę o dzieło w przepustce), przez okres 1 miesiąca poczynając od momentu rozwiązania umowy;
 2. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę poprzez monitoring wizyjny, przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od momentu rejestracji nagrania.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy.

Kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, a także innym podmioty zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administratorprzetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi Danych Osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO lub powództwa do sądu powszechnego;
 7. prawo wymienione w pkt a) - e) powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany powyżej) lub poprzez kontakt z Fabryką Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. (adres podany powyżej, z dopiskiem: "Ochrona danych osobowych").