Polityka prywatności

Do pobrania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku (23-204), ul. Fabryczna 6 (zwana dalej Administratorem).

Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust.2 lit. b) RODO) w celu:

 1. prowadzenia ewidencji zatrudnionych pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, przez okres 50 lat od momentu rozwiązania stosunku pracy, a w przypadku pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł;
 2. prowadzenia rozliczeń z pracownikami, naliczanie potrąceń, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, przez okres 50 lat od momentu rozwiązania stosunku pracy, a w przypadku pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł;
 3. prowadzenia ewidencji zwolnień lekarskich pracowników, przez okres 50 lat od momentu rozwiązania stosunku pracy, a w przypadku pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł;
 4. zgłoszeń pracownika i członków jego rodziny do ZUS oraz ich aktualizacji, przez okres 50 lat od momentu rozwiązania stosunku pracy, a w przypadku pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł;
 5. prowadzenia szkoleń, przez okres 50 lat od momentu rozwiązania stosunku pracy, a w przypadku pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł;
 6. przechowywania dokumentacji związanej z chorobą zawodową, przez okres 25 lat od momentu ujawnienia w rejestrze;
 7. prowadzenie rejestru czynników rakotwórczych, przez okres 40 lat od momentu ujawnienia w rejestrze;
 8. ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i w drodze do pracy, z pracy, przez okres 10 lat od momentu zatwierdzenia protokołu powypadkowego, a w przypadku wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych przez okres 25 lat;
 9. prowadzenia monitoringu pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, przez okres 3 lat od momentu wykonania pomiarów;
 10. prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz absencji pracowników, przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł;
 11. przyznania świadczeń z ZFŚS, przez okres 5 lat poczynając od 1 stycznia roku następującego po roku ich wytworzenia;
 12. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę poprzez monitoring wizyjny, przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od momentu rejestracji nagrania.
 13. archiwalnym w interesie publicznym, naukowych lub historycznych - akta osobowe powyżej okresu 50 lat od momentu rozwiązania stosunku pracy do momentu przekazania do Archiwum Państwowego w Lublinie – Oddział Kraśnik.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu:

 1. ochrony mienia firmy poprzez system przepustkowy (wizerunek pracownika w przepustce), przez okres 1 miesiąca poczynając od momentu rozwiązania stosunku pracy;
 2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego lub przedawnienia roszczeń.

Kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, a także innym podmioty zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi Danych Osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO lub powództwa do sądu powszechnego;
 7. prawo wymienione w pkt a) - e) powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany powyżej) lub poprzez kontakt z Fabryką Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. (adres podany powyżej, z dopiskiem: "Ochrona danych osobowych").