Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku, przy ul. Fabrycznej 6 działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2023 roku na godzinę 12:00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. za rok obrotowy 2022.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. na XI kadencję.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej XI kadencji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro w złotych.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełnomocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku, przy ul. Fabrycznej 6, w godz. od 8:00 do 14:00 na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem. W tym samym miejscu w godzinach 8:00-14:00, w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, będą udostępnione odpisy wniosku w sprawach objętych porządkiem obrad.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia począwszy od godz. 9:00.