Rada Nadzorcza Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku za 2020 oraz 2021 rok.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego FŁT-Kraśnik S.A. za 2020 oraz 2021 rok i sporządzenie w wersji językowej polskiej i angielskiej pisemnego sprawozdania przez biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową jak też wynik finansowy Spółki, a także badanie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z art. 44 prawa energetycznego.
 2. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na badanie sprawozdania finansowego FŁT-Kraśnik S.A. za 2020 oraz 2021 rok" w terminie do dnia 30 września 2020 roku, do godziny 14:00 pod adresem:

Rada Nadzorcza
Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku
Fabryczna 6, 23-210 Kraśnik

lub złożenie w Kancelarii Ogólnej Spółki.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 1. Rada Nadzorcza oczekuje od biegłego rewidenta:
 • obecności (o ile zostanie skierowane takie zaproszenie) na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok ubiegły w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki,
 • gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed, w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,
 • przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 1. Składana oferta powinna zawierać:
  • informacje o oferencie, w tym:
   1. forma prowadzonej działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru),
   2. informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
   3. informację o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
   4. informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
   5. dokumenty i rekomendacje poświadczające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, w tym doświadczenie w branży, w której działa Spółka,
  • określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta i ich doświadczenia,
  • oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych,
  • cenę za przedmiot zamówienia określony w pkt 1, z dodatkowym wyszczególnieniem ceny za badanie sprawozdania za rok 2020 rok i za rok 2021. Ostateczna cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej i musi uwzględniać wartość całego przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty składające się na realizację zamówienia.
  • wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji,
  • projekt umowy (również w wersji elektronicznej).
 2. Dopuszcza się wspólne składanie ofert (na badanie sprawozdania finansowego) przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
 3. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.