Rada Nadzorcza Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Informacja prawna do uchwały Rady Nadzorczej nr RN/IX/18/2017:

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, zmiany w przepisach art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wprowadzone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089), należy stosować zarówno do jednostek zainteresowania publicznego, jak i do pozostałych podmiotów. Stąd też umowa o badanie ustawowe sprawozdań finansowych powinna być zawierana na co najmniej dwuletni okres, który to przepis będzie miał zastosowanie po raz pierwszy w przypadku zawierania umowy z nową firmą audytorską, a także do przedłużenia umowy zawartej z nową firmą audytorską.

Mając powyższe na uwadze oferta składana przez nową firmę audytorską powinna obejmować badanie sprawozdania finansowego FŁT-Kraśnik S.A. a także badanie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z art. 44 prawa energetycznego za 2017 rok i za rok 2018.